×

Polityka prywatności (RODO)

Szanowni Państwo,
z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwane dalej „RODO”.

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej informacje upewnią Państwa, że powierzane nam dane osobowe są dobrze zabezpieczone, a ich przetwarzanie odbywa się w ściśle ograniczonym, uzasadnionym prawem zakresie.

1. Administrator danych

Administratorem danych jest Skan360 Marek Piosik z siedzibą w 02-662 Warszawa, Świeradowska 47, NIP:774101072, REGON: 610261777

2. Cele i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie:
a) niezbędnym do realizacji umów (sprzedaży i dostawy naszych usług),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (wymagane prawem rejestry transakcji handlowych, faktur, rozliczeń podatkowych itp.),
c) marketingu produktów i usług administratora – przekazywanie klientom informacji i ofert dotyczących naszych produktów, usług (prawnie uzasadniony interes administratora danych), z poszanowaniem innych regulujących te czynności przepisów prawa.

3. Zasada minimalizacji, okres przechowywania danych

Przetwarzając Państwa dane osobowe, kierujemy się zasadą minimalizacji, a więc zbieramy je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, w minimalnym, niezbędnym dla realizacji celu zakresie i czasie przechowywania.
Dane przetwarzane dla celów określonych w pkt 2 lit. a), b) przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa, a w lit. c) – do czasu wniesienia sprzeciwu.

4. Odbiorcy danych osobowych

Podstawowe procesy przetwarzania danych wykonujemy we własnym zakresie. Państwa dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim. W szczególności nie są one przedmiotem transakcji handlowych, wymiany, użyczenia itp. Jeżeli dla realizacji celu przetwarzania niezbędne jest przekazanie danych podmiotowi przetwarzającemu (np. biuru rachunkowemu, lub kurierowi w celu dostarczenia przesyłki), starannie dobieramy partnera gwarantującego wysokie standardy bezpieczeństwa, zabezpieczone umową. Państwa dane osobowe co do zasady, nie będą przekazywane do krajów trzecich.

5. Integralność i poufność danych

Podjęliśmy szereg działań, by jak najlepiej zabezpieczyć Państwa dane przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczenia za pomocą środków technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych.

6. Profilowanie danych

W trosce o jak najlepsze dostosowanie składanych ofert do Państwa potrzeb dokonujemy profilowania danych według kryterium zakupów oraz potencjalnych potrzeb.

7. Uprawnienia

W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na adres kontakt@skan360.pl. Można również złożyć skargę do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.